Termoelectricitat

Recerca teòrica i aplicada en dispositius termoelèctrics

Termoelectricitat

Des d’una perspecitva global, els recursos ecomòmics que destinen els paisos anualment al subministrament energètic és de molt milions d’euros. D’aquests, es calcula que un 60% es perd en forma de calor residual. Recentment, els dispositius termoelèctrics han experimentat un gran interès ja que permeten transformar directament calor en electricitat. Les seves característiques el fan indoni en aplicacions de recuperació de calor en instal·lacions de producció energètica, processos industrials, equips de consum, vehícles i un llarg etcètera.

TRNSYS LTEH
LTEH

Des del GREFEMA ja fa uns anys que hem enfocat part de la recerca a la millora i desenvolupament de recuperadors termoelèctrics. Recentment hem publicat nous models teòrics que permeten simular i dimensionar equips d’aquest tipus. Al mateix temps estem duent a terme recerca aplicada dissenyant i construint equips de recuperació per a fonts de calor residual (solar tèrmica, industrial i vehicles).